พธ.ทอ. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พธ.ทอ. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่กำหนด มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

 

 

ด้านวิทยาการพลาธิการ

      - ขนาดมาตรฐานเครื่องแต่งกายทหารกรมพลาธิการทหารอกาศ พ.ศ.๒๕๕๙new2day

       - คู่มือการจัดเลี้ยงรับรอง new2day

       ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ new2day

       สูตรอาหารทหารกองประจำการ   


ด้านวิทยาการพัสดุ

      - รายการพัสดุสายพลาธิการที่จัดเป็นวัสดุ, ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

       - รายละเอียดประกอบคำสั่ง การแก้ไขคู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒    

       - คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒)  บทที่ ๒ การจำแนกพัสดุคุณลักษณะและกำหนดความรับผิดชอบ 

       - คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒) บทที่ ๓ การจัดซื้อพัสดุและการจ้าง 

       - คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒) บทที่ ๒๒ การกำหนดความต้องการพัสดุ  

       - คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘-๕๙ ลง ๓๐ พ.ค.๕๙ เรื่องกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงพัสดุและบริภัณฑ์สาย พธ. new2day 

       - คำสั่ง ทอ.(ฉ) ที่ ๑๖๗-๕๔ เรื่องการจัดทำแผนส่งกำลังและซ่อมบำรุงประจำปี new2day

       - คำแนะนำการใช้งานพัสดุพลาธิการประเภทอาภรณ์ภัณฑ์

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

       - คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ. (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)new2day

       - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙


ด้านวิทยาการจัดหา       

        - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560new2day

       - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐnew2day

       - ว ๓๕๖ ลง ๙ ก.ย.๕๙ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๖ มีผลใช้บังคับ

       - ว ๑๑๔ ลง ๓๑ ส.ค.๕๙ ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ส.ค.๕๙

       - การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ(ตกลงราคา ๕๐๐,๐๐๐) 

       - การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

       - แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งป.รายจ่ายประจำปี งป.๖๐ มีผลใช้บังคับ 

       - ว ๑๘๕ ลง ๓ พ.ค.๕๙ เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

       - ว ๑๙๐ ลง ๑๐ พ.ค.๕๙ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

       - การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ

       - รายการพัสดุสาย พธ.ที่จัดเป้นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัการจำแนกประเภทจ่ายตามงบประมาณ 

       - ตัวอย่าง น.ค้ำประกัน และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปม.พ.

       - ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

       - ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

       - ตัวอย่างวิธีตกลงราคา

       - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

       - การประชุมสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๘ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๙ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ

       - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

       - ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สนย.ว่าด้วยการ พัสดุฯ

       - คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ

       - ตัวอย่างรายงานขออนุมัติดำเนินการ  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์, ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีพิเศษ

      - วีดีโอสาธิตวิธี e-market,e-bidding

       - ภาพรวม EGP ระยะที่ ๓

       - ว ๑๘๘ ลง ๒๗ พ.ค.เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

      - คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์

      - คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

       - คู่มือการตรวจรับพัสดุสายพลาธิการ

       คู่มือThai Auction

       - ว ๖๘ ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       - ว ๘๐ ลง ๒๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

       - ว ๒๕๕ ลง ๒๐ ก.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งป.๕๙ มีผลใช้บังคับ

       - ว ๒๕๘ ลง ๒๔ ก.ค.๕๘ เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี(ต)และด้วยวิธี(ป)

       - ว ๒๘๓ ลง ๑๓ ส.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       - ว ๒๙๑ ลง ๒๐ ส.ค.๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

       - ว ๑๐๙ ลง ๒๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง หลักเกณ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       - ว ๑๑๕ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘ เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

       - ว ๔๒๓ ลง ๒๙ ต.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุฯ

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guard
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ