พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑

เขียนโดย 

พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ และนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการ กองบิน ๔๖ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ และกองบิน ๔๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ ม.ค.๖๐ โดยมี รองผู้บังคับการและเสนาธิการกองบิน ๔๑ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

อ่าน 307 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ