พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม พธ.ทอ. ณ บน.๑, บน.๒๑, บน.๒๓, สร.เขาเขียว และ สร.ภูเขียว เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจด้านพลาธิการและพัสดุ ของหน่วยรับการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ คำสั่ง และคู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๙

อ่าน 233 เวลา

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ