พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๒ มิ.ย.๖๐ การนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างnew2day

๒ มิ.ย..๖๐ ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๑ ขั้นที่๑new2day

๒๔ พ.ค.๖๐ ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี ๒๕๖๐new2day

๒๓ พ.ค.๖๐ วิธีป้องกัน Mulware Wannacry (มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลสูงสุด) และวิธีป้องกันไวรัสเข้าแฟรชไดร์ฟ new2day

๘ พ.ค.๖๐ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑ new2day

๒๙ มี.ค.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

๑๗ มี.ค.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรายชื่อเลือกสรรบุคลพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

๒๑ ก.พ.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๑ ก.พ.๖๐ เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

๒๐ ม.ค.๖๐ พธ.ทอ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๑๔ ธ.ค.๕๙ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๗๓-๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๕-๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรี่อง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒)บทที่ ๒,๓ และ๒๒ ลง ๓๐ พ.ย.๕๙ 
๘ พ.ย.๕๙ หลักสูตรเจ้าหน้าที่พลาธิการรุ่นที่ ๒๗
๑๓ ก.ย.๕๙ ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
๑๓ ก.ย.๕๙ สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ6/2559
๒๖ ส.ค.๕๙ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทอ. สายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ ประจำปี ๖๐ 
๒๖ ส.ค.๕๙ ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ
๒๖ มิ.ย.๕๘ แจ้งเตือนภัย Ransomware ล๊อครหัสไฟล์ข้อมูล
๒๖ มิ.ย.๕๘ คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ 
นทสส.พธ.ทอ. ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบ INVS ต้องใช้ IE version 8 เท่านั้น

๒ มิ.ย.๕๘ วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน FlashDrive 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ…

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้ เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ร.ท.ศักรินทร์ ไกรรส  เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ...

Read more
พืธีมอบทุนการศึกษา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๐

พืธีมอบทุนการศึกษา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ จำนวน ๙๕ ทุน วันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

Read more
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๘ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๐ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ น...

Read more
พธ.ทอ. ต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๖๑

พธ.ทอ. ต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น…

พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๖๑ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปกิจการของ พธ.ทอ. วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

Read more
พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร น.ประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร น.ประทวน

พล.อ.ต พีระพล แก้วมณีโชติ  จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ๑ คน เป็นว่าที่ ร.ท.อทิมาศ อำนวยชัย นายทหารชั้นประทวนเป็นจ่าอากาศตรี และจ่าอากาศตรีหญิง ๗ คน ๑.นายณัฐพล สุขสำราญ ๒.นายพุทธินันท์ แก้วสุข ๓.นายภัทรภณ จันท...

Read more

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

 

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ